Close

DM Succession List

 

SlNo Name of District  Magistrates  From To
1 Shri B.K. Lakhiyar 14. 01.1990 08.06.1990
2 Shri Navin Verma 09.06.1990 02.11.1991
3 Shri R. P. Sinha 03.11.1991 16.11.1992
4 Shri Devender Kumar Tiwari 17.11.1992 06.06.1994
5 Shri Rajesh Gupta 07.06.1994 18.06.1996
6 Shri Ram Bhadur Prasad Yadav 19.06.1996 24.02.1997
7 Shri Sanjeev Kumar Sinha 25.02.1997 28.04.1997
8 Shri Atul Prasad 28.04.1997 09.07.1997
9 Shri S. N. Thakur 10.07.1997 29.06.1998
10 Shri R. S. B. Singh 30.06.1998 12.11.1999
11 Shri K. B. P. Sinha 13.11.1999 06.07.2000
12 Shri B. Pradhan 07.07.2000 01.10.2001
13 Shri B. Pandit 02.10.2001 19.10.2001
14 Shri K. Senthil Kumar 20.10.2001 15.12.2004
15 Shri Vijay Kumar 16.12.2004 19.04.2005
16 Shri Daya Nandan Prasad 20.04.2005 12.12.2006
17 Shri M. Saravanan 13.12.2006 06.03.2008
18 Shri Feraque Ahmad 17.03.2008 07.07.2010
19 Shri Sandeep Kumar R. Pudakalkatti 07.07.2010 15.01.2013
20 Shri Aditya Kumar Das 16.01.2013 10.06.2014
21 Shri Animesh Kumar Parashar 11.06.2014 05.12.2015
22 Shri Pankaj Dixit 06.12.2015 29.04.2018
23 Shri Mahendra kumar 30.04.2018 02.02.2019
24 Shri Himanshu Sharma 03.02.2019 19.02.2020
25 Shri Aditya Prakash 20.02.2020 11.05.2022
26 Shri Srikant Shastri 11.05.2022 30.09.2023
27 Shri Tushar Singla 02.10.2023 Continue